ýüpek erkekler, aýallar we jübütler üçin adam çalýan şahsy lýubo

Gysga düşündiriş:

Haryt maglumatlary
Önümiň ady: ýüpek adam ýagy
Haryt belgisi: NO.00760 NO.00761 NO.00766
Haryt standarty: 200ml / 300ml / 500ml
Önümiň aýratynlyklary: suwda erän; howpsuz formula; ýagsyz täzelenýän.
Goşundylar: suw, gidroksietil sellýuloza, gliserin, propilen glikol, akrilat we ş.m.
Önümiň ulanylyşy: waginal, anal, massaage we ş.m.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çäreler:
1. Bu önüm diňe ulular üçin amatly.
2. Ulanylandan soň arassa suw bilen ýuwuň.
3. Göz bilen degmekden gaça duruň.Önüm tötänleýin gözlere girýän bolsa, derrew suw bilen ýuwuň.
4. Salkyn we gurak ýerde saklaň we göni gün şöhlesinden gaça duruň.
Nädip ulanmaly:
1. Bukjany açyň.
2. Çüýşäni gysyň, çalgy ýaglaryny şahsy böleklere ýa-da enjamlara çalyň.
3. çalgy ýagyny deň derejede ýaýlaň we derrew söweşiň.
Önümiň tanyşdyrylyşy:
Professional ýaglamak
▪ tebigy söýgi suwuklygy Aýallaryň tebigy söýgi suwuklygyna ýakyn, çalgy täsirini oýnaň.
Amatly we täze
Apply ulanmak aňsat
Lighteňil we ýüpek dokumasy, waginal rahatsyzlygy we guraklygy aýyrýar.
Suwda ereýär
Clean arassalamak aňsat Kristal arassa, suwda erän formulany arassalamak aňsat, giç galyndy däl.
Bu önüm suwy nemlendiriji, nemlendiriji ideg, uzak dowamly, nemlendiriji tekiz, dört ýadro, dört aýratynlyk ulanýar, diňe bir ýaglamak, howpsuzlyk we saglyk kepilligi däl;uzyn wilka gysýan çüýşäniň dizaýny, göni böleklere, öli ýok, amatly ekstruziýa;Dürli meseleleriň täsirli çözgüdi, gury ylalaşyksyzlyk bilen doly hoşlaşyk.
Bu ýüpek tekiz, duýgur suw esasly çalgy bilen ýokary süýşmekden lezzet alyň.
Siziň lezzetiňiz bilen ösdürilip, baýlaşdyrylan, aýallaryň tebigy söýgi suwuklygynyň duýgusyny we süýşmegini meňzeýär.
Krowatlaryň arasynda birnäçe sagatlap hezil etmek.Bu lýub iň ýakyn islegleriňiz üçin tagamly we hoşboý ysly, jyns hiç wagt beýle gowy duýulmady.
Oloekelikde oýnamak ýa-da ýoldaşyňyz bilen joşgunly bolmak üçin ajaýyp bu akwa esasly çalgy, agyz we anal üçin bolsun, hatda halaýan oýnawaçyňyz bilen bir ýa-da iki pursat hem lezzetiňizi güýçlendirer.

Biziň kompaniýamyz köp daşary ýurtly täjirler üçin OEM we nusga gaýtadan işlemek işini hödürlemek isleýär we aýratyn talaplaryňyz ýa-da täze dizaýnyňyz üçin ajaýyp çykdajyly önümleri sazlamak üçin alyş-çalyş edip bileris. Biz siziň bilen hyzmatdaşlyga tüýs ýürekden garaşýarys!

ýüpek adam ýagy (2)
ýüpek adam ýagy (6)
ýüpek adam ýagy (5)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler