Habarlar

 • 2023-nji ýyldaky Hytaý (Guanç Guangzhouou) jyns medeniýeti sergisi dürli kompaniýalar hökmünde uly üstünlik bilen tamamlandy
  Iş wagty: Noýabr-14-2023

  2023-nji ýyldaky Hytaý (Guan Guangzhouou) Jyns medeniýeti sergisi uly üstünlik bilen tamamlandy, sebäbi biziň ýaly dürli kompaniýalar sergä işjeň gatnaşyp, ulularyň güýmenje pudagynyň iň täze we innowasiýa önümlerini we ugurlaryny görkezdi.Hytaýyň Guan Guangzhouou şäherinde geçirilen çäre ...Koprak oka»

 • Ulular oýnawaçlarynyň lezzetini öwrenmek - Ulanylanda çalgy ýagy näme üçin möhümdir
  Iş wagty: 20-2023-nji sentýabr

  Giriş: Ulular oýnawaçlary häzirki jemgyýetde barha meşhur bolup, şahsyýetlere we jübütlere roman, höweslendiriji we ýakymly tejribe hödürleýär.Şeýle-de bolsa, köp adam möhüm bir jikme-jigi äsgermezlik edip biler: ulular oýnawaçlary ulanylanda çalgy ýagyny ulanmak.Bu makala näme üçin usi ...Koprak oka»

 • Zenan halkasyny ulanmagyň peýdalary
  Iş wagty: Awgust-21-2023

  Jynsy tejribelerini artdyrmak isleýän erkekleriň we jübütleriň arasynda jyns halkalary barha meşhur bolýar.Horaz halkalary ýa-da ereksiýa halkalary diýlip hem atlandyrylýan bu enjamlar, iki hyzmatdaş üçin jynsy lezzeti ep-esli ýokarlandyryp biljek birnäçe peýdany hödürleýär.Bu makalada öwreneris ...Koprak oka»

 • Masturbasiýa kubogyny näme üçin ulanmaly?
  Iş wagty: Iýun-28-2023

  Masturbasiýa, adamyň jyns gatnaşyklaryny öwrenmegiň we jynsy zerurlyklaryny kanagatlandyrmagyň tebigy we sagdyn usulydyr.Ol ýakymly goýbermegi üpjün edýär we stresden we dartgynlykdan dynmaga kömek edýär.Tejribäni ösdürmek üçin dürli usullar we gurallar bar bolsa-da, imen gazanan bir gural ...Koprak oka»

 • Şereketimiz SHANGHAI API Expo 2023-ä üstünlikli gatnaşdy
  Iş wagty: 27-nji aprel-27-nji aprel

  ŞIJIAZHUANG ZENGTIAN YLMY WE TEHNOLOGI COA LTD kompaniýamyz, Şanhaý halkara ulular önümleri senagaty 2023 (SHANGHAI API Expo) sergisine üstünlikli gatnaşandygymyzy buýsanýar.Bu waka diňe önümlerimizi görkezmek üçin ajaýyp mümkinçilik däldi we ...Koprak oka»

 • Iş wagty: 27-nji aprel-27-nji aprel

  2023-nji ýyldaky Şanhaý halkara jynsy durmuş we saglyk sergisi ýaňy tamamlandy we bu çäre dünýäde iň tolgundyryjy we öwrediji ekspozisiýalaryň biri hökmünde hasaba alyndy.Şanhaý saglyk we saglyk birleşigi tarapyndan gurnalan bu ýylky çäre şular ýaly iň ulusy boldy ...Koprak oka»

 • Jyns oýunjaklary näme?
  Iş wagty: 11-2022-nji noýabr

  Umuman aýdanyňda, jyns oýunjaklary adamyň jyns organlaryny höweslendirmek ýa-da adamyň jyns organlaryna meňzeş taktil duýgurlygy üpjün etmek üçin jynsy çärelerde ulanylýan gurallara degişlidir.Aboveokardaky kesgitlemeden başga-da, jyns manyly käbir bezegler ýa-da kiçi oýunjaklar hem giň manyda jyns oýunjaklarydyr.Iň uly ...Koprak oka»

 • Näme üçin lýuboý ýagyny ulanmaly?
  Iş wagty: 11-2022-nji noýabr

  Bagt söýýäris, çalgy ýagyny gowy görýäris.Şeýle-de bolsa, çalgy ýagyny ulanmak käwagt uzaga çekýän utanç duýgusyny döredýär: ony ulanmak häzirki ýagdaýa fiziki ýa-da emosional taýdan girmejekdigiňizi aňladýar.Geliň, täzeden kesgitläliň.Krowatda çalgy ýagyny ulanyp, hakykatdanam kontrol bolýarsyňyz ...Koprak oka»

 • Jyns oýunjaklaryny ulanmak epidemiýa döwründe iň howpsuz jynsy gatnaşykdyr
  Iş wagty: 11-2022-nji noýabr

  Diagnoz 「erkekleriň bozulmagyna“ sebäp bolup biler?Gözleglere degişlidir: 「COVID-19 ster sterona we gormona täsir edýär.Köp erkekler ýokançlygyň aşaky beden halkasynyň “jynsy” abadançylygyna täsir edip bilermi diýip alada edýärler.Jynsy lukmançylyk journalurnaly 《Jynsy lukmançylyk》 bir gezek gözleg ...Koprak oka»

 • Aýallara lomaý beden ýagy
  Iş wagty: Iýun-03-2019

  Aýalyň “şahsy bölekleri” wagtal-wagtal käbir ýag çalmagy talap edip biler.Womenaş aýallaryň suw bölekleri, suw damýan gubka ýaly, orta ýaşly aýallaryň şahsy bölekleri gury dyky gury ýaly.Eger siz ýa-da partnýor ...Koprak oka»