Biz hakda

kompaniýa (1)

Biz kim

2009-njy ýylda döredilen “Shijiazhuang Zhengtian Science and Technology Co., LTD.
10 ýyldan gowrak üznüksiz ösüş we täzelikden soň, Shijiazhuang Zhengtian Science and Technology Co., Ltd.Hytaýda öňdebaryjy jyns oýunjak öndürijisine öwrüldi we öňdebaryjy tehnologiýa we marka artykmaçlyklaryny döretdi. Esasanam çalgy we erkek we aýal oýnawaçlary Hytaýda öňdebaryjy marka boldy.

Biz näme edýäris?

Shijiazhuang Zhengtian Science and Technology Co., Ltd.çalgy ýaglary, erkekler we aýallar jyns oýunjaklary, içki geýim we ş.m. ýöriteleşýär. Biziň kompaniýamyz esasan gözleg we ösüş we önümçilige ünsi jemleýär we ähli önümçiligi awtomatlaşdyrmagy dolandyrýar.Kompaniýa, CE, RHOS, REACH we ISO9001 halkara hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny aldy.

kompaniýa (2)

kompaniýa (3)

kompaniýa (4)

kompaniýa (5)

Näme üçin bizi saýlamaly?

1. -okary tehnologiýaly önümçilik enjamlary
Esasy önümçilik enjamlarymyz import edilýän ýokary derejeli markalary ulanýar.
2. Güýçli gözleg we ösüş güýji
Gözleg we gözleg bölümimizde 5 dizaýnerimiz bar, olaryň hemmesi bu ugurda ýöriteleşen we azyndan 10 ýyl tejribesi bar.
3. Hiliň berk gözegçiligi
Çig malymyz azyk derejesindäki howpsuz çig mal.Önümiň hilini we howpsuzlygyny üpjün etmek üçin eltilmezden ozal birnäçe gezek synagdan geçirildi.

OEM kabul ederliklidir

Biziň kompaniýamyz köp sanly halkara täjirleri üçin OEM we nusga gaýtadan işlemek işini hödürlemäge taýýardyr. Öndüriji ýa-da satyjy bolsaňyz, biri-birimiz bilen aragatnaşyk gurup bileris, içerki çeşmelerden peýdalanyp bileris we döretmek üçin talaplaryňyza we dizaýnyňyza görä galyp önümçiligini açyp bileris. siziň üçin tygşytly önümler. Pikirleriňizi biziň bilen paýlaşmagyňyzy haýyş edýäris. Durmuşy has döredijilikli etmek üçin bilelikde işleşeliň.

Hytaý Şijiazhuang Zhengtian Ylym we Tehnologiýa Co.Ltd.Oýnawaç öndürmek üçin 10 ýyldan gowrak tejribe toplady. çalgy ýaglaryny we erkek we aýal oýnawaçlary öndürmekde içerki öňdebaryjy gözleg we gözleg ukybymyz bar. Kompaniýanyň 14000 inedördül metr önümçilik ussahanasy we 200-den gowrak işgäri bar.Biziň kompaniýamyz esasan gözleg we önümçilik bilen meşgullanýar we indi awtomatiki önümçiligi dolandyrmagy doly durmuşa geçirdi.

Toparymyz

Häzirki wagtda kompaniýamyzyň 200-den gowrak işgäri bar we Ylmy-barlag bölümi we önümçilik bölümi bu hünärmenlerden durýar
köp ýyllap bu ugur bilen meşgullanýar. Hünärmenler öz tejribelerine doly oýnap biler ýaly, çeşmeleri birleşdirip, biri-birimizi doldurmagy başardyk.
Bar bolan önümleriň hilini üpjün etmek bilen hemişe täzelik edýäris.Müşderilerimize has köp saýlaw we ýokary hilli hyzmatlar bermek üçin kompaniýamyz her ýyl özbaşdak täze önümleri öndürer. Biz hemişe ýaşaýyş ýagdaýynda we daşky gurşawyň üýtgemelerinden habarly we täze mümkinçiliklere taýýarlyk görýäris.
Biziň kompaniýamyz hemişe ilki bilen adamlara gönükdirilen, dogruçyl işlemek, hil ýörelgesine eýerdi.abraý ilki bilen kompaniýamyzyň bäsdeşlik artykmaçlygynyň hakyky çeşmesine öwrüldi. Şeýle ruh bilen her ädimimizi yzygiderli we berk ädim ätdik.
Siziň bilen hyzmatdaşlyga tüýs ýürekden umyt edýäris!