ýüpek erkekler, aýallar we jübütler üçin adam çalýan şahsy lýubo

Gysga düşündiriş:

Haryt standarty: 200ml / 300ml / 500ml
Haryt belgisi: NO.764ABC NO.765ABC NO.769
Möhleti: 3 ýyl
Önümiň görnüşi: ýylylyk görnüşi / sowuk görnüşi / ýüpek görnüşi
Goşundylar: suw, gidroksietil sellýuloza, gliserin, propilen glikol, akrilat we ş.m.
Önüm aýratynlyklary: suwda ereýän, howpsuz we ýumşak formula;Tämizleýji we ýagly däl;Galyndysyz arassalamak aňsat;ýyly we deri üçin amatly ulgam, çalgy täsirini gowulandyryň
Önümiň ulanylyşy: waginal, anal, massaage we ş.m.
Çäreler: 1. Bu önüm diňe ulular üçin amatly.
2. Ulanylandan soň arassa suw bilen ýuwuň.
3. Göz bilen degmekden gaça duruň.Önüm tötänleýin gözlere girýän bolsa, derrew suw bilen ýuwuň.
4. Salkyn we gurak ýerde saklaň we göni gün şöhlesinden gaça duruň.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy:
sowuk görnüşi, Salkyn tolgunma, hile oýnamak, gygyrýan termal görnüşiňize buz, Gyzgyn söýgi, her gije orgazm, size gyzgyn lezzet getirýär, şol yssy, ýüpek görnüşi.
Moumşak we amatly, suwda erän, goşa ýaglamak size rahat tejribe berýär
Bu önüm gowşak kislota formulasyny ulanýar, PH deňagramlylygyny saklaýar, ýumşak we arassa; suwda erýär
formula, çyglylyk dogry, täze we ýylmanak ýagly däl; uzyn wilkany gysýan çüýşäniň dizaýny, öli burçsyz göni böleklere, amatly ekstruziýa; dürli meseleleriň täsirli çözgüdi we "Gury utanç" bilen hoşlaşyň .Köp täsirler başdan geçirmegiňize garaşýaryn.

NO.764ABC : 200ml Sowuk, gyzgyn, ýüpek çalgy.Heatingörite ýyladyş formulasy, daub söýgini oda goýsun;Sowuk formula sowuk gyjyndyrma;Silüpek gowşak kislota formulasy, goşa ýaglamak size has amatly tejribe berýär.Kiçijik kuwwat we götermek aňsat.

NO.765ABC : 300ml Sowuk, gyzgyn, ýüpek çalgy.Heatörite ýylylyk formulasy, daub söýgini oda goýsun;Sowuk formula sowuk gyjyndyrma;Silüpek gowşak kislota formulasy, goşa ýaglamak size has amatly tejribe berýär.Kiçijik kuwwat we götermek aňsat.

NO769 : 500ml küpek çalgy.Silüpek gowşak kislota formulasy, goşa ýaglamak size has amatly tejribe berýär.Dürli zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmak üçin ajaýyp mümkinçilik.

Biziň kompaniýamyz köp daşary ýurtly täjirler üçin OEM we nusga gaýtadan işlemek işini hödürlemek isleýär we aýratyn talaplaryňyz ýa-da täze dizaýnyňyz üçin ajaýyp çykdajyly önümleri sazlamak üçin alyş-çalyş edip bileris. Biz siziň bilen hyzmatdaşlyga tüýs ýürekden garaşýarys!

ýüpek adam ýagy (11)
ýüpek adam ýagy (10)
çalgy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler