HDT KISS Erkekler, aýallar we jübütler üçin Anal çalgy ýagy

Gysga düşündiriş:

Önümiň ady: HDT KISS Anal çalgy
Haryt standarty: 200ml / 300ml / 500ml
Haryt belgisi: NO.00758ABC NO.00759ABC NO.00767
Önüm kategoriýasy: suwda erän şahsy çalgy
Möhleti: 3 ýyl
Ulanylýan mähelle: geýler, jübütler, anal seks mähellesi
Reňki: gyzyl, sary, gök
Bellik: Göwreli aýallar we kämillik ýaşyna ýetmedikler üçin gadagan. Göz bilen baglanyşykdan gaça duruň. Özüňizi oňat duýmasaňyz ulanmagy bes ediň. Derrew suw bilen ýuwuň we lukmana ýüz tutuň.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Saklanylandan soň:
1. Çüýşäniň gapagyny gowy goýuň.
2. Önüm içerde salkyn we gurak ýerde saklanmalydyr, göni saklanmaly däldir
gün şöhlesi we ýokary temperatura.
3. Çüýşe garylan araçäk tegmillerinden gaça duruň; Çagalaryň elinden daşda duruň.
Önümiň tanyşdyrylyşy:
Rad ýylylygy atylylyk orgazm, gyzgyn hüjüm; päsgelçiliksiz, hyjuwyň yssysyny duýuň, ot söýgüsini tutýan dessine söýgi.
Gök buz duýgusy Salkyn gyjyndyrma, orgazm ýaglamak; gurak, gowşak, gara kömelek orgazm bilen hoşlaşmak, agyr agyr.
Sary yzygiderli beden duýgusy Tämizleýji çyglylyk, tebigy rahatlyk; wagina indi guramaýar, uzak wagtlap ýitirilen hyjuwy tutaşdyrýar, şonuň üçin TA suwy has köp bolýar.
“Super Value Combination▪Triple” ýaglamak tejribesi, güýçli gorag, şahsy bölekler, TA ýaglamagyny, näzik, içerde we garşy çykmasyn; üç görnüşli anal çalgynyň dynç almagy + agyry + ýaglamak täsiri bar, ýöne beden manysynyň tapawudy, iki erkek aýallar westibulany ösdürmek üçin döredilen; guraklygy ýeňilleşdirmek, gülgüne ýüpek, lezzeti ýokarlandyrmak, gyzyklanmany ýokarlandyrmak, rahat jynsy tejribeden lezzet almak üçin ulanyp bilerler.

HDT KISS Anal çalgy (5)
HDT KISS Anal çalgy (7)
HDT KISS Anal çalgy (6)

Duýgur gyjyndyrmany güýçlendirmek üçin düzülendir we jyns gatnaşyklaryna azajyk goşmaça tolgunma goşmak üçin halaýan hereketleriňiz bilen birleşip bilersiňiz.
Bu ýumşak jeli gönüden-göni iň duýgur ýerleriňize çalyň we islegiňizi täzeden oýandyrýan haýal temperaturanyň üýtgemelerinden lezzet alyň.Aloneeke bolsaňyz ýa-da ýoldaşyňyz bolsa-da, ajaýyp lezzet almak üçin uzak we süýümli.

Biziň kompaniýamyz köp daşary ýurtly täjirler üçin OEM we nusga gaýtadan işlemek işini hödürlemek isleýär we aýratyn talaplaryňyz ýa-da täze dizaýnyňyz üçin ajaýyp çykdajyly önümleri sazlamak üçin alyş-çalyş edip bileris. Biz siziň bilen hyzmatdaşlyga tüýs ýürekden garaşýarys!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler