Erkekler, aýallar we jübütler üçin HOT KLSS miweli çalgy ýagy

Gysga düşündiriş:

Önümiň ady: HOT KLSS miweli çalgy
Haryt standarty: 200ml / 300ml / 500ml
Haryt belgisi: NO.762ABC NO.763ABC NO.768
Önümiň görnüşi: alça / limon / gök gül
Möhleti: 3 ýyl
Goşundylar: suw, gidroksietil sellýuloza, gliserin, propilen glikol, akrilat we ş.m.
Önümiň ulanylyşy: waginal, agzy jyns, anal, massa and we ş.m.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Nädip ulanmaly:
1. Bukjany açyň.
2. Çüýşäni gysyň, çalgy ýaglaryny şahsy böleklere ýa-da enjamlara çalyň.
3. Bütin bedeniňizde ulanmak isleseňiz, köp mukdarda lýuboý alyň.
4. Gutaransoň, çüýşäni ýapyň we göni gün şöhlesinden goralýan ýerde goýuň.
Bellik: .Göwreli aýallar we kämillik ýaşyna ýetmedikler üçin gadagan. Göz bilen baglanyşykdan gaça duruň. Özüňizi gowy duýmasaňyz ulanmagy bes ediň. Derrew suw bilen ýuwuň we lukmana ýüz tutuň.
Önümiň tanyşdyrylyşy:
Gyzgyn alça görnüşi Çerwi miwesiniň tagamy, ot höwesinden doly, bedeniň her künjegine boýalan, sizi eritmek, durup bilmersiňiz.
Sowuk gök gül
Täze miweler, size diňe bir lýuboý däl, güýçli nemlendiriji ýylmanak, hoşboý ys getirýär; ýakymly ys gelýär, başyndan ahyryna TA iýiň
Limon
Daş-töweregindäki hoşboý ys, derini ýumşak, waginal ýag çalmagy we çeýeligi güýçlendirýär, kesişýän, ýumşak ýüpek bar, orgazmyň gelmegini çaltlaşdyrýar
Bu önüm, ösümlik ekstrakt goşundylaryny ulanýar, örän ygtybarly, köp gulp suwy, gyzyň suwuk ýaly çyzuw söýgüsi ýaly has köp ýylylygy tygşytlaýar. Gowşak kislotanyň formulasy ret edilmeýär, has köp ideg edýär; suwda erän suwuklygy arassalamak aňsat, ýok galyndy; has köp miwäni öz içine alýan, islegiňi gowşatmak, jynsyň dowamlylygyny köpeltmek, ýene-de söýgi duýgusyna gaýdyp gelmek, ilkinji tejribä söýgi bermek üçin öňünden oýnaýan jübütler üçin amatly.

Miwe miwesini duýmagyňyzy (we dadyp görmegiňizi) hökman galdyrjak HOT klss miweli çalgy, HOT klss tarapyndan döredilen bu agyz suwy aýal-gyzlara ýakymly we nejis däl, bu jyns, masturbasiýa, agyz lezzeti we jyns oýunjak oýnuna goşmaça höwes goşmak üçin ajaýyp edýär. .

Ajaýyp ýüpek suw esasly lýuboý, sizi öňünden oýnamakdan iň ýokary derejä çykarar, çynlakaý hakyky miweli tagamlar bilen bolup geçýän zatlaryň hemmesini güýçlendirer.

Biziň kompaniýamyz köp daşary ýurtly täjirler üçin OEM we nusga gaýtadan işlemek işini hödürlemek isleýär we aýratyn talaplaryňyz ýa-da täze dizaýnyňyz üçin ajaýyp çykdajyly önümleri sazlamak üçin alyş-çalyş edip bileris. Biz siziň bilen hyzmatdaşlyga tüýs ýürekden garaşýarys!

çalgy
çalgy
HOT KLISS miweli çalgy (8)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler